Somebody Thomas Jocher
  • Homer 2005
  • oil on canvas
  • (25 X 35 cm)
back