Somebody Thomas Jocher
  • Rod 2005
  • oil on canvas
  • (75 X 100 cm)
back